>, Walk Gates, Vinyl>V707-4 PVC Vinyl Picket Fence